Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
RIJSCHOOL INSEEN

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de opleidingen bij RIJSCHOOL INSEEN. Na ondertekening ga je akkoord met deze voorwaarden.

1. De Lessen.

a. Lessen, Instructeurs en voertuigen bij RIJSCHOOL INSEEN voldoen aan de  bepalingen van de Wet
Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM)
b. Een lesuur is 60 min.
c. Iedere leerling kan gebruik maken van een app “PlanGo” en krijg daar een persoonlijke inlogcode en wachtwoord voor.
d. Afspraken en ook de betaalde (en openstaande) betalingen zijn te zien in deze app PlanGo.

2. Les-afspraak.

a. Les afspraken zijn bindend en kunnen worden vastgelegd door telefonisch contact, mail-contact, en via de PlanGo app maar ook in de lesauto.
b. De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor les, indien hij/zij niet op de afgesproken plaats, tijd en datum aanwezig is zonder geldige annulering zal deze les in re-kening gebracht worden, de instructeur verplicht zich te wachten tot 10 min na de afgesproken tijd. (Deze tijd kan in mindering gebracht worden op de afgesproken les tijd).
c. Indien de Instructeur door omstandigheden meer dan 10 min. vertraagd zal hij trachten de leer-ling hiervan in kennis te stellen.

3. Annulering les-afspraak.

Het annuleren van een lesafspraak door een leerling dient minimaal 1 dag (24 uur) voor aanvang, van de les te geschieden, daar de leerling anders de normale les prijs verschuldigd is. Van deze regel kan afgeweken worden als hier een geldige reden voor is, zoals ziekte of ernstige familie omstandigheden.

4. DT3 (Toetsen) en DT4 (Examens).

De kosten voor of ten behoeve van een Toets of Examens moeten gelijktijdig met de aanvraag voldaan worden, ( tenzij anders overeengekomen) zodra deze zijn vastgelegd zijn deze niet meer te annuleren alleen volgens de CBR eisen.

5. Verboden.

Het is verboden om tijdens de les of rijexamen onder invloed te zijn van verdovende middelen, alcohol, drugs, en / of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

6. Betalingen.

a. De leerling is verplicht het overeengekomen bedrag te voldoen.
b. Betalingen kunnen bij voorkeur gepind of contant betaald worden in de auto.
c. Wordt er betaald naar aanleiding van een factuur dan staat er op de factuur wanneer deze moet zijn voldaan.
d. Wanneer niet tijdig is betaald zal bij de 2e betalingsherinnering extra kosten in rekening gebracht worden. Bij geen gehoor aan de betaling kunnen uw gegevens overgedragen worden aan een incassobureau. Alle daarbij behorende kosten komen voor rekening van de leerling.
e. Een examen dient voor aanvraag betaald te zijn.

7. Vrijwaring.

RIJSCHOOL INSEEN vrijwaart de leerling van aanspraken door derden als gevolg van een aanrijding tijdens lesuren en rijexamen, met uitzondering van een aanrijding die het gevolg is van opzet of grove schuld van de leerling of het gevolg van het gebruik van alcohol, verdovende middelen en die geneesmiddelen de rijvaardigheid beïnvloeden tot een maximumbedrag waarvoor verzekerd is.